Cảm biến đo mức chất rắn Solido 500, cảm biến báo đầy