bộ chia tín hiệu, cách ly tín hiệu, bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20ma, 0-10v