Vai trò của phao báo mức trong hệ thống xử lý nước sinh hoạt