Bộ chuyển đổi nhiệt độ can K, R -Pr3111 ,chuyen doi pt100